News (2024-04-22)
 

Pokud je o nespravedlnosti informováno mnoho lidí, odpovědní činitelé ji již nemohou tajně prosazovat!


Obdrželi jste leták Kdo-je-WHO? Znáte jeho obsah? Nebo jste na tuto stránku narazili náhodou? Zde najdete deset zásadních témat, která se na nás valí v souvislosti s pandemickou dohodou Světové zdravotnické organizace (=WHO) a s pozměněnými Mezinárodními zdravotnickými předpisy (=International Health Regulations, =IHR). Další informace ke každému tématu s odkazem na prameny získáte kliknutím na tlačítko Podrobnosti. Najdete zde také množství dalších informací a konkrétních návrhů, jak se proti nim bránit.

Prostřednictvím našeho krátkého průzkumu chceme získat první dojem o tom, jak dobře je obyvatelstvo informováno o tom, co může očekávat. Pokud se průzkumu zúčastníte, zjistíte, jak jste informováni ve srovnání s ostatními. Abyste se dozvěděli výsledky, musíte odpovědět na všechny otázky.

(1) PRŮZKUM: VÍTE, ŽE...

1
... v budoucnu bude Světová zdravotnická organizace (WHO) v případě stavu zdravotní nouze zasahovat přímo do vašeho života a bude nadřazena našemu právnímu státu?
Ano
 
Ne

WHO spolupracuje se svými dárci na pandemické dohodě a na změně Mezinárodních zdravotnických předpisů (=International Health Regulations, =IHR). Plánuje soubor pravidel sestávající ze dvou pilířů: změny stávajících Mezinárodních zdravotnických předpisů (IHR) a vytvoření nové pandemické dohody.

1. Úprava Mezinárodních zdravotnických předpisů (IHR):
Kompilace navrhovaných změn Mezinárodních zdravotnických předpisů (2005) podle jednotlivých článků předložená v souladu s rozhodnutím WHA75(9) (2022).
Druhé zasedání pracovní skupiny pro změny Mezinárodních zdravotnických předpisů (2005) A/WGIHR/2/5, předběžný bod 4 pořadu jednání, 6. února 2023.

2. Pandemická dohoda:
Nultý návrh z 02.01.2023
Návrh z května 2023
Nvrh z 02.06.2023
Aktuální návrh z 16.10.2023
Aktuální návrh z 30.10.2023

2
... šéf WHO vám může v budoucnu nařídit, co máte dělat, kde se můžete zdržovat a jaké farmaceutické produkty musíte zaplatit a užívat?
Ano
 
Ne

Jen generální ředitel WHO (článek 12 Z1 IHR) rozhoduje, kdy nastane globální stav zdravotnické nouze (=pandemie), a skončí pouze tehdy, když generální ředitel bude chtít, aby skončil.

Ve své zprávě ze dne 6. února 2023 se pracovní skupina pro prodloužení platnosti IHR z roku 2005 vyjádřila k článku 12 velmi jasně:

"Článek zdůrazňuje konzultace se smluvním státem, na jehož území se událost odehrává, a povinnost generálního ředitele vyžádat si stanovisko výboru pro mimořádné události, přičemž uvádí, že konečné rozhodnutí o určení Globálního stavu zdravotní nouze (=pandemie, =PHEIC) zůstává na generálním řediteli."
"The Article places emphasis on consultation with the State Party in whose territory the event occurs, and the obligation of the Director-General to seek the views of an Emergency Committee, while also stating that the ultimate decision to make the determination of a PHEIC remains with the Director-General".
V případě Globálního stavu zdravotní nouze (=pandemie, =PHEIC) se generální ředitel má poradit se postiženými státy a s výborem pro mimořádné události, ale konečné rozhodnutí o vyhlášení PHEIC je v rukou jediné osoby: generálního ředitele.

3
... se nemůžete bránit, protože neexistuje žádný oficiální orgán, který by vás podpořil - ani zde, ani ve WHO?
Ano
 
Ne

Podle nové dohody se proti rozhodnutí generálního ředitele nemůže nikdo odvolat. Je těžké dokazovat něco, co není v těchto dohodách.

Základní práva jsou v podstatě práva lidí bránit se proti státu. Můžeme se jimi bránit proti zásahům státu. V rámci pandemické dohody a Mezinárodními zdravotnickými předpisy (=International Health Regulations, =IHR) přijímají naši zvolení zástupci naším jménem závazky, které musíme dodržovat. Neexistují žádná práva na obranu proti zásahům ze strany WHO, k nimž zmocnili naše zvolené zástupce.

4
... naše vláda bude muset v budoucnu splnit požadavky WHO (lockdown, očkování atd.)?
Ano
 
Ne

Naše země musí dodržovat předpisy WHO tím, že podkopává struktury právního státu.
Články 13A a 42 IHR zbavují členské státy pravomocí v případě pandemie (=PHEIC).

Číslo 1 nového článku 13A zní: "Smluvní státy uznávají WHO jako řídící a koordinační orgán pro mezinárodní reakci v oblasti veřejného zdraví během mimořádných událostí v oblasti veřejného zdraví mezinárodního významu (=pandemie, =PHEIC) a zavazují se řídit doporučeními WHO při své mezinárodní reakci v oblasti veřejného zdraví"

Na jedné straně tu tedy máme uznání autority WHO v případě pandemie (=PHEIC) a na druhé straně povinnost řídit se "doporučeními". Přeměna doporučení v příkazy je tak jednoduchá.

Článek 42 IHR stanoví, že všechna "doporučení" mají být provedena "okamžitě". - "shall be initiated and completed without delay".

Články 15 a 16 IHR rozlišují mezi "dočasnými doporučeními (při pandemii, =PHEIC)" a "trvalými doporučeními".

5
... naši politici nemají aktivní vliv na to, kdo vám bude stanovovat jaká pravidla?
Ano
 
Ne

Zatímco mezinárodní korporace, lobbisté, nadace a Evropská komise vyjednávají s WHO o smlouvách, vlády členských států vyčkávají a pak vykonávají to, co rozhodli jiní.

O reformě Mezinárodních zdravotnických předpisů se lze mimo jiné dočíst v krátké zprávě německého Spolkového sněmu z 29. června 2023: "Mandát k jednání o změnách Mezinárodních zdravotnických předpisů byl z členských států EU přenesen na Evropskou komisi, aby došlo k účinnému spojení evropských zájmů. Jednání pracovních skupin budou na místě doprovázet pracovníci Stálé mise Německa při OSN.

V odpovědi (20/7438) spolkové vlády na malou otázku (20/7142) poslaneckého klubu AfD si pak můžete přečíst na straně 3:

Otázka: Předložila spolková vláda návrhy na změnu IHR svým jménem a či nebo ve spolupráci s jinými skupinami nebo institucemi či zeměmi? A pokud ano tak s kterými skupinami, institucemi či zeměmi, a které návrhy pocházely výhradně od spolkové vlády, a pokud ne, proč ne?

Odpověď: Mandát k jednání o změnách Mezinárodních zdravotnických předpisů byl delegován na Komisi Evropské unie (EU). Komise EU vypracovala a předložila vlastní návrhy změn společně se všemi členskými státy EU. Změny navržené Evropskou unií jsou veřejně dostupné na internetu (https://www.eeas.europa.eu/delegations/un-geneva/who-pandemic-agreementihr-negotiations-related-documents_en?s=62 pod bodem „2. Amendments to the International Health Regulations“).

6
... WHO si může na základě těchto nových smluv vybrat, které produkty bude používat? Konkurenční výrobky jiných výrobců a států nebudou nakupovány.
Ano
 
Ne

V souvislosti se stavem zdravotnické nouze je zrušena volná hospodářská soutěž. WHO tak má přímý vliv na ekonomiku.

Nový článek 13A nám to teda nandá. V odstavcích 2 až 5 má mít WHO volnou ruku při tvorbě přídělových plánů zdravotnických výrobků. Za tímto účelem má být WHO umožněno diktovat členským státům, které zdravotnické výrobky musí být na jejich území vyráběny a v jakém množství a jak mají být tyto výrobky distribuovány.

7
... my občané ani naše vlády nemůžeme volit generálního ředitele WHO ani ovlivňovat projekty a cíle?
Ano
 
Ne

Cíle WHO se řídí účelově vázanými příspěvky, které tvoří 80 % rozpočtu WHO. Dárci, často investoři, tak určují práci WHO. "Německo je třetím největším dobrovolným dárcem WHO s 1716 miliony dolarů ve formě účelových příspěvků a 260 miliony dolarů ve formě tematických příspěvků."
TAGESSPIEGEL: Kdo rozhoduje o tom, o co se WHO stará?

8
... politici pravděpodobně stejně nezpochybnitelně schválí konečná nařízení, protože již nyní nejednají v zájmu občanů?
Ano
 
Ne

Naši politici budou o IHR a pandemické dohodě hlasovat na Světovém zdravotnickém shromáždění v květnu 2024. IHR vstoupí v platnost automaticky o rok později, pokud ji naše země nebude vetovat. Pandemická dohoda musí být realizována do 1,5 roku.

1. IHR: Dodatky k Mezinárodním zdravotnickým předpisům, WHA75.12 "Lhůta stanovená při provádění článku 22 Ústavy WHO pro odmítnutí nebo výhradu k těmto předpisům je 18 měsíců ode dne oznámení generálního ředitele o přijetí těchto předpisů Zdravotnickým shromážděním. Jakékoli odmítnutí nebo výhrada, které generální ředitel obdrží po uplynutí této lhůty, nemají žádný účinek."
75. Světové zdravotnické shromáždění WHA75.12, bod programu 16.2, 28. května 2022

2. Pandemická dohoda: 18 měsíců podle čl. 19 Ústavy Světové zdravotnické organizace WHO: "Každý členský stát se zavazuje podniknout kroky k přijetí smlouvy nebo dohody do 18 měsíců od jejího přijetí Zdravotnickým shromážděním."
Ústava Světové zdravotnické organizace WHO

9
... v budoucnu bude vaše svoboda cestování záviset na aktuálních požadavcích WHO, která může určit, zda a kam mohou občané cestovat?
Ano
 
Ne

Evropská komise a WHO se dohodly na globálním zdravotním certifikátu, který bude stejně jako certifikát COVID určovat možnosti cestování. Digitální certifikát EU COVID se stane globálním digitálním zdravotním certifikátem.
Globální certifikát digitálního zdraví - Rada přijala doporučení

10
... WHO předepisuje, co se smíte dozvědět a o čem smíte diskutovat s ostatními, protože ústavně zakotvená svoboda tisku a svoboda projevu mají být zrušeny?
Ano
 
Ne

WHO přirovnává informace k pandemiím ("infodemie"), které je třeba kontrolovat.

Článek 1 Z. 1 písm. b) WHO CA+ ""infodemie" znamená příliš mnoho informací, včetně nepravdivých nebo zavádějících informací, v digitálním a fyzickém prostředí v době vypuknutí pandemie...".
WHO chce zabránit nejen "nepravdivým informacím", ale také " příliš velkému množství informací".

Článek 18 Z. 1 písm. b) WHO CA+ "[V tomto ohledu každá strana:] provádí pravidelnou práci s veřejností, sociální naslouchání a pravidelné analýzy a konzultace s organizacemi občanské společnosti a médii s cílem zjistit výskyt a profily dezinformací, což přispěje k rozvoji komunikačních a osvětových strategií pro boj s misinformacemi, dezinformacemi a falešnými zprávami, a tím posílí důvěru veřejnosti a podpoří dodržování opatření v oblasti veřejného zdraví a sociálních opatření;"
Aby se mezi obyvatelstvem vytvořila důvěra ve veřejné zdraví a sociální opatření, měly by členské státy čelit jakékoli formě "nepravdivých informací". WHO tedy očekává, že bude bojovat proti protichůdným názorům nebo nechá proti nim bojovat.

Kromě pandemické dohody vyžadují také plánované změny IHR kontrolu informací. Články 44 a 53A plánované IHR stanoví, že smluvní státy se budou vzájemně podporovat při boji proti "nepravdivým a nespolehlivým" informacím. Oprávnění vykládat, co je třeba považovat za správné a co za nesprávné, je třeba vykládat ve spojení s pandemickou dohodou. Informace, které jsou v rozporu s chápáním WHO, by měly být rovněž potlačovány prostřednictvím IHR.

Článek 44 odst. 1 písm. h) "[Smluvní státy se zavazují spolupracovat a vzájemně si pomáhat...] bojovat proti šíření nepravdivých a nespolehlivých informací o událostech v oblasti veřejného zdraví, preventivních a protiepidemických opatřeních a aktivitách ve sdělovacích prostředcích, na sociálních sítích a jinými způsoby šíření takových informací".

Čl. 44 odst. 2 písm. e) "[WHO spolupracuje se smluvními státy a neprodleně jim pomáhá:]
v boji proti šíření nepravdivých a nespolehlivých informací o událostech v oblasti veřejného zdraví, preventivních a protiepidemických opatřeních a aktivitách ve sdělovacích prostředcích, na sociálních sítích a jinými způsoby šíření takových informací;"

Čl. 53A písm. c) "[Smluvní státy zřídí implementační výbor složený ze všech smluvních států, který se bude scházet jednou ročně a který bude zodpovědný za:]
Podporovat mezinárodní spolupráci a pomoc při řešení problémů, které WHO a smluvní státy vznesly v souvislosti s prováděním a dodržováním povinností podle těchto předpisů v souladu s článkem 44.

 

Po odeslání se zobrazí výsledek průzkumu.

 

VÝSLEDKY

Počet účastníků:

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
Ano Ne
 
  
  Vaše vlastní údaje

 

Nyní i vy znáte novou pandemickou dohodu a pozměněný mezinárodní zdravotní předpis. Pomozte zajistit, aby je odpovědné osoby už tajně neprosazovaly!(2) SEDM MOŽNOSTÍ, JAK POSTUPOVAT

1.  Získejte komplexní informace, abyste byli schopni obstát v diskusi.
2.  Vytiskněte, zkopírujte a rozšiřujte leták, který odkazuje na tuto stránku.
3.  Informujte přátele a známé.
4.  Informujte politiky ve vašem volebním obvodu.
5.  Podepište aktuální petici pro referendum.
6.  Zaměřte se na téma na akcích a demonstracích.
7.  Spusťte plakátovou kampaň ve vašem okolí.


(3) DALŠÍ ČLÁNKY A PŘEDNÁŠKY

1.  Advokáti základních práv - Advokáti pro osvětu v Rakousku:
Jak WHO zbavuje parlamenty a občany moci prostřednictvím pandemické dohody a mezinárodními zdravotnickými předpisy?
2.  Multipolární: Co se skrývá za pandemickou dohodou?
3.  Norbert Häring: Nový návrh pandemické dohody WHO otevírá cestu k výzkumu biologických zbraní
4.  Norbert Häring: S pandemickou dohodou WHO do autoritářského transhumanismu
5.  Norbert Häring: Máme přiznání, že u posilování postavení WHO jde o omezení svobody.
6.  Švýcarská-konfederativní-demokratická unie: Pandemická dohoda WHO - vlk v rouše beránčím?
7.  Advokáti základních práv - Advokáti pro osvětu v Rakousku: Milý parlamente, co se to děje?
8.  PB živě s Tobiasem Gallem: WHO - diktatura koncernů ve jménu zdraví?
9.  MWGFD: Co chce Světová zdravotnická organizace WHO?
10.  Mag. Dr.iur. Silvia Behrendt: WHO cares? Koho to zajímá? / WHO to zajímá! Hrozí světová diktatura
11.  Tisková konference v Kolíně nad Rýnem: Ne pandemické dohodě WHO
12.  Rozhovor s Prof. Geistlinerem na Youtube: Pandemická dohoda WHO: Přichází zdravotnická diktatura?
13.  Pro Menschheit: (=Pro lidstvo) Shrnutí všech známých iniciativ týkajících se pandemické dohody WHO a IHR
14.  Für Österreicher: (=Pro Rakušany) Petice skupiny MFG za uspořádání referenda
15.  Zukunft CH: (=Budoucnost Švýcarsko) Zruší WHO lidská práva?
16.  Oliver Christen: WHO a plánovaná nová pravidla mezinárodních zdravotnických předpisů
17.  Union Souveränität: (=Unie Suverenita) Petice za uspořádání referenda pro Rakušany: NE ZDRAVOTNICKÉMU DIKTÁTU WHO/EU


(4) LETÁK KE STAŽENÍ A ROZDÁVÁNÍ

Leták této stránky
Leták této stránky - v levnějším formátu A5
Leták této stránky pro líné čtenáře
Leták této stránky pro líné čtenáře - v levnějším formátu A5
Leták od Aletheia
Leták od MWGFD a Lékaři pro osvětu


Pokud bude většina lidí o tomto vývoji informována, skončí tato možná diktatura WHO dříve, než začne.


@ Kontakt

NewsPrávní upozorněníOchrana údajů