News (2024-04-22)
 

Hvis de fleste er informeret om uretfærdigheder, der finder sted, kan de ansvarlige ikke længere påtvinge den i hemmelighed!


Har du fået Verdenssundhedsorganisationens WHO-flyer? Var du bekendt med indholdet? Eller kom du blot forbi denne hjemmeside ved et tilfælde? Her er ti centrale problemer, som vi står overfor ifht. WHO’s pandemitraktat samt ændringerne i de internationale sundhedsregulativer (IHR). For hvert tema kan du finde yderligere information og kildeangivelser under „Detaljer“. Derudover vil du finde en hel del anden information ligesåvel som konkrete forslag til hvad du kan gøre for at beskytte dig selv imod traktaten.

Med vores korte undersøgelse forsøger vi at få et førstehåndsindtryk af, hvor velinformerede befolkningen er om hvad de kan forvente. Ved at medvirke i undersøgelsen, finder du ud af, hvor velinformeret du selv har været i sammenligning med andre. For at se resultaterne er det nødvendigt at svare på alle spørgsmålene.

(1) UNDERSØGELSEN: VIDSTE DU AT...

1
... Verdenssundhedsorganisationen (WHO) vil gribe direkte ind i dit liv i tilfælde af en fremtidig sundhedskrise, og dermed omgå vores nationale lovgivning?
Ja
 
Nej

WHO arbejder - med sine donorer - på en pandemitraktat og en ændring af sundhedsregulativerne (IHR). Den planlægger et sæt af regler, der består af to søjler: Ændringen af de eksisterende internationale sundhedsregulativer, til tyske internationale sundhedsregulativer, og konstitutionering af en ny pandemitraktat.

1. Udformning af internationale sundhedsregulativer:
En artikel-for-artikel-sammenstilling af foreslåede ændringer til de internationale sundhedsregulativer (2005) fremlagt i overensstemmelse med beslutning WHA75(9) (2022).
Andet møde i arbejdsgruppen om ændringer til den internationale sundhed, regulativer (2005) A/WGIHR/ 2/5, Foreløbig dagsordenspunkt 4, 6. februar 2023.

2. Pandemitraktat
Zero-Draft 1.2.2023
Udkast til maj 2023
Nuværende udkast 2.6.2023
Nuværende udkast 16.102023
Nuværende udkast 30.10.2023

2
... WHO’s direktør vil i fremtiden have mandat til at fortælle dig, hvad du skal gøre, hvor du må opholde dig, samt hvilke farmaceutiske produkter du er nødt til at betale for og indtage?
Ja
 
Nej

Når en global sundhedskrise forekommer, kan WHO’s øverste generaldirektør alene træffe beslutninger, (Art. 12 Z1 IHR), og dette slutter ikke, før generaldirektøren ønsker det.

I sin rapport fra 6. februar 2023 om artikel 2005, skriver arbejdsgruppen om udvidelsen af ​​IHR 12 meget klart: "Artiklen lægger vægt på konsultation med den deltagerstat, på hvis territorium hændelsen finder sted, samt generaldirektørens forpligtelse til at indhente synspunkter fra en nødkomité - samtidig med at det anføres, at den endelige beslutning om at træffe afgørelsen om en PHEIC (Public Health Emergency of International Concern) forbliver hos generaldirektøren.

I tilfælde af en PHEIC skal generaldirektøren rådføre sig med staterne og med nødudvalget, men den endelige beslutning om erklæringen af ​​en PHEIC forbliver hos en enkelt person: generaldirektøren.

3
... Du kan ikke beskytte dig selv imod regulativerne i pandemitraktaten, eftersom der ikke er noget officielt, offentligt organ, som støtter dig – hverken i vores land eller i WHO?
Ja
 
Nej

Ifølge de nye kontrakter, der er under udarbejdelse, kan en afgørelse fra generaldirektøren ikke ankes af nogen. Det er svært at bevise noget, der ikke er til stede i kontrakterne.

De fundamentale borgerrettigheder er grundlæggende borgernes forsvar over for staten. Vi kan bruge det til at forsvare os mod statslige indgreb i vores private sfære. Med pandemikontrakten og IHR laver vores folkevalgte politikere forpligtelser overfor WHO på vores vegne, som vi skal overholde. Vi har ingen rettigheder til at forsvare os mod angreb fra WHO, som de bemyndiger vores folkevalgte til at udføre.

4
... Vores regering vil være nødt til at imødekomme kravene fra WHO (nedlukning, vaccinationer, etc.) i fremtiden?
Ja
 
Nej

Vores land skal overholde WHO’s regler ved at underminere retsstaten. Artikel 13A og 42 i IHR fratages magten fra medlemslande i tilfælde af en sundhedskrise af global karakter.

Paragraf 1 i den nye artikel 13A lyder som følger: "Medlemslandene anerkender WHO som den vejledende og koordinerende myndighed for en international folkesundhedsreaktion under folkesundheds-nødsituationer af international karakter, og forpligter sig til at følge WHO's anbefalinger i deres internationale reaktion på folkesundheds-krisen.
Tyske "deltagerstater anerkender WHO som den vejledende og koordinerende myndighed for den internationale reaktion på folkesundhedsnødsituationer af international interesse og forpligter sig til at følge WHO's anbefalinger i deres internationale folkesundhedsreaktion."

Så her har vi på den ene side den blanke anerkendelse af WHO's autoritet i tilfælde af en PHEIC (Public Health Emergency of International Concern), samt den blanke forpligtelse til at følge "anbefalingerne". Dermed bliver det nemt at omdanne anbefalinger til kommandoer.

Artikel 42 i IHR-regulativerne specificerer at alle „anbefalinger“ må være implementeret „uden forsinkelser“ – „skal iværksættes og aftages uden forsinkelser“.

„I artikel15 og 16 af IHR skelnes imellem „midlertidige påbud (PHEIC)“ og „permanente påbud“.

5
... At vores politikere ikke har noget at sige ifht. hvem der kommer til at give dig hvilke instruktioner?
Ja
 
Nej

Imens internationale virksomheder, lobbyister, organisationer og EU-kommissionen forhandler traktaterne med WHO, venter nationale regeringer på at implementere hvad andre så har besluttet.

I reformeringen af de internationale sundhedsregulativer, kan man blandt andet læse i en kort nyhed fra den tyske forbundsdag d. 29.06.2023: "Forhandlingsmandatet for ændringerne af IHR er blevet overført fra EU-medlemslandene til EU-Kommissionen for effektiv sammenkobling af europæiske interesser. Forhandlingerne i arbejdsgrupperne i felten ville blive ledsaget af personale fra Tysklands permanente mission til FN."

I svaret (20/7438) fra forbundsregering på et mindre spørgsmål (20/7142) fra AfD's parlamentariske gruppe kan man så læse på side 3:

Spørgsmål: Har den føderale forbunds-regering fremlagt forslag til ændring af IHR i sit eget navn og/eller i samarbejde med andre grupper eller institutioner eller stater, (og i givet fald: hvilke forslag kommer udelukkende fra den føderale regering) og hvis ikke, hvorfor ikke?

Svar: Forhandlingsmandatet for ændringerne af de internationale sundhedsregulativer er blevet overført til Kommissionen for Den Europæiske Union (EU). EU-Kommissionen har arbejdet sammen med alle EU-medlemslande om at udvikle og fremsætte egne forslag til ændringer. Den Europæiske Unions foreslåede ændringer er offentligt tilgængelige på internettet (www.eeas.europ a.eu/delegations/un-geneva/who-pandemic-agreementihr-negotiations-related-d ocuments_en?s=62 under "2nd Amendments to the International" Sundhedsbestemmelser").

6
... WHO kan vælge hvilke (farmaceutiske) produkter, der skal bruges, på basis af de nye traktater? Alternative, konkurrerende produkter fra andre leverandører og nationer vil ikke blive indkøbt.
Ja
 
Nej

I en sundhedskrise-kontekst bliver fri konkurrence afskaffet. WHO bliver dermed en direkte påvirkning på økonomien.

Den nye artikel 13A indeholder det hele. I paragraf 2-5 får WHO frie hænder til at lave tildelingsplaner af sundhedsprodukter. Til dette formål har WHO lov til at diktere overfor sine medlemslandene, hvilke sundhedsprodukter der skal produceres på deres område, i hvilke mængder, samt hvordan disse produkter skal distribueres.

7
... Hverken os borgere eller vores regeringer kan vælge den øverste generaldirektør i WHO, ej heller få indflydelse på WHO’s projekter eller målsætninger?
Ja
 
Nej

WHO’s målsætninger bliver sat af øremærkede bidrag, der udgør 80% af WHO’s budget. Bidragsyderne, som ofte er investorer, fastsætter dermed WHO’s arbejde. „Tyskland er den tredjestørste frivillige WHO-donor, med 1716 millioner dollars i isærligt engagerede bidrag og 260 millioner dollars i temabaserede bidrag."
TAGESSPIEGEL: Hvem bestemmer, hvad WHO tager sig af?

8
... Politikerne vil ret sikkert godkende de endelige reguleringer uden at stille spørgsmål, eftersom de allerede nu helt undlader at forhandle i befolkningens interesser?
Ja
 
Nej

Vores politikere vil stemme om IHR og pandemitraktaten i Verdenssundhedsforsamlingem, der finder sted i maj 2024. IHR vil automatisk træde i kraft et år senere, medmindre vores lande nedlægger veto. Pandemitraktaten skal implementeres inden for 1,5 år.

1. IHR: Ændringer til de internationale sundhedsregulativer, WHA75.12 "Den frist, der er fastsat i henhold til artikel 22 i WHO's forfatning for afvisning af, eller forbehold imod, disse regler skal ske 18 måneder fra datoen for underretningen fra direktøren - Generelt om vedtagelsen af ​​disse bestemmelser af Sundhedsforsamlingen. Enhver afvisning eller forbehold modtaget af generaldirektøren efter udløbet af denne periode vil ikke have en virkning."
75. Verdenssundhedsforsamling WHA75.12, dagsordenspunkt 16.2, 28. maj 2022

2. Pandemikontrakt: 18 måneder iht. art. 19 Verdenssundhedsorganisationens forfatning: "Hver medlemsstat forpligter sig til at tage de nødvendige skridt i accepten af af en sådan traktat eller aftale inden for 18 måneder efter vedtagelsen af en traktat eller aftale indgået i sundhedsforsamlingen."
Verdenssundhedsorganisationens konstitution

9
... Din frihed til at rejse vil i fremtiden afhænge af de nuværende bestemmelser i WHO, eftersom disse kan afgøre om og hvorhen indbyggere har tilladelse til at rejse?
Ja
 
Nej

EU-kommissionen og WHO er blevet enige om et globalt sundheds-certifikat, som, ligesom covid-passet, vil være afgørende for rejse-mulighederne for den enkelte. Det Europæiske Digitale Covid Certifikat vil blive det Globale Digitale Sundheds-Certifikat – Rådet vedtager anbefalinger.
A global digital health certificate – Council adopts recommendations

10
... WHO foreskriver hvad du har tilladelse til at lære og diskutere med andre, eftersom den forfatningsmæssige og lovfæstede pressefrihed og ytringsfrihed kommer til at blive suspenderet?
Ja
 
Nej

WHO sidestiller informationer med pandemier ("infodemi"), hvilke gøres til genstand for kontrol.

Artikel 1 Z. 1 afsn. b WHO CA+ „„infodemi“ betyder for meget information, herunder falsk eller vildledende information, i digitale og fysiske miljøer under et udbrud af sygdom i samfundet ...“
WHO vil forhindre ikke kun "falsk information", men også "for meget information".

Artikel18 Z. 1 afsn. b WHO CA+ „[I den forbindelse skal hver part:] regelmæssig opsøge lokalsamfund, udføre social aflytning og periodevis udføre analyser og konsultationer med civilsamfundets organisationer og medier for at identificere udbredelsen af - og profilerne indenfor - misinformation, som vil bidrage til design af kommunikations- og meddelelsesstrategier som offentligheden kan bruge til at modvirke misinformation, desinformation og falske nyheder og derved styrke offentlighedens tillid til myndigheder, samt fremme overholdelse af sociale og folkesundhedsmæssige foranstaltninger;“
For at skabe tillid til folkesundhed og sociale foranstaltninger blandt befolkningen er medlemslandene at forpligtet til at modvirke enhver form for "falsk information". WHO giver således sig selv beføjelsen til at bekæmpe, eller til at have bekæmpet, modstridende meninger i samfundet.

Udover pandemitraktaten, kræver de planlagte ændringer i IHR også at information liver kontrolleret. Artikel 44 og 53A i de foreløbige planlagte IHR-bekendtgørelser, at stater, der indgår i kontrakten skal støtte hinanden i at modvirke „falske og upålidelig“ information. Autoriteten til at fortolke hvad der er rigtigt og forkert bør læses i sammenhæng med pandemitraktaten. Informationer, der modsiger WHO’s forståelse af tingene, står også til at blive bekæmpet af IHR.

Artikel 44 afsn. 1, pkt. H „[Statsaktører skal forpigte sig til at samarbejde og assistere hinanden...]
At imødegå formidling af falske og upålidelige oplysninger om folkesundshedsmæssige anliggender, og dertil benytte præventive, anti-epidemiske foranstaltninger og aktiviteter i medier, sociale netværk og andre steder, der kan bruges til at formidle sådanne informationer.

Artikel 44, afsn. 2, pkt. E „[WHO skal samarbejde med og omgående assistere statsaktører .. i:]
At imødegå formidling af falske og upålidelige oplysninger om folkesundshedsmæssige anliggender, og dertil benytte præventive, anti-epidemiske foranstaltninger og aktiviteter i medier, sociale netværk og andre steder, der kan bruges til at formidle sådanne informationer.

Artikel 53A, pkt. C „[Statslige aktører skal etablere en implementeringskomitee, der omfatter samtlige statslige aktører og som skal mødes årligt, og som derudover er ansvarlige for:]
At fremme internationalt samarbejde og assistance ifht. at adressere bekymringer rejst af WHO og statsaktører ifht. implementering af, samt overholdelse af, forpligtigelser i henold til disse forordninger i overensstemmelse med artikel 44

 

Når du indsender dine svar, vil du få undersøgelsens resultater.

 

Resultater

Antal deltagere:

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
Ja Nej
 
  
  Dine svar

 

Nu er du også informeret om den nye pandemitraktat og ændringerne i de internationale sundheds-regulativer. Hjælp os med at sikre, at de ansvarlige ikke længere kan implementere den i al hemmelighed!(2) SYV HANDLEMULIGHEDER FOR DIG

1.  Informer dig selv med grundighed, så du er i stand til at indgå i diskussioner.
2.  Print, kopiér og distribuér løbesedlen, som fører folk til denne hjemmeside.
3.  Informér venner og bekendte.
4.  Informér politikerne i din valgkreds.
5.  Underskriv alle aktuelle forslag til en folkeafstemning.
6.  Fokusér på emnet ved arrangementer og demonstrationer.
7.  Få gennemført plakatkampagner i din region.


(3) YDERLIGERE ARTIKLER OG OPLÆG - tysk

1.  Advokater for grundlæggende rettigheder – Advokater for oplysning i Østrig:
Hvordan WHO fratager parlamenter og borgere magten med pandemitraktaten og internationale sundhedsregler
2.  Multipolar: Hvad ligger bag pandemitraktaten?
3.  Norbert Häring: Det nye udkast til WHO's pandemitraktat åbner vejen for forskning i biovåben
4.  Norbert Häring: Med WHO's pandemiske traktat om autoritær transhumanisme
5.  Norbert Häring: Vi har indrømmet, at WHO-godkendelsen handler om begrænsninger af friheden
6.  Federal Democratic Union: WHO pandemitraktat – ulv i fåreklæder?
7.  Advokater for grundlæggende rettigheder – Advokater for oplysning i Østrig: Kære nationalråd, hvad sker der?
8.  PB live sammen med Tobias Gall: WHO – Virksomhedsdiktatur i sundhedens navn?
9.  MWGFD: Hvad vil WHO?
10.  Mag. Dr.iur. Silvia Behrendt: HVEM bekymrer sig? Verdensdiktatur truer
11.  Pressekonference i Köln: Nej til WHO's pandemiaftale
12.  Youtube-interview med prof. Geistliner: WHO pandemitraktat: Kommer sundhedsdiktaturet?
13.  Pro Menscheit: Resumé af alle kendte initiativer vedrørende WHO's pandemiske traktat og internationale sundhedsbestemmelser
14.  For østrigerne: MFG's andragende om en folkeafstemning
15.  Dokumentation fra pressekonference Pro Switzerland: WHO-pagten eliminerer schweizisk suverænitet
16.  Fremtid CH: Afskaffer WHO menneskerettigheder?


(4) FLYERE TIL DOWNLOAD OG DISTRIBUERER

Flyer på denne side
Flyer på denne side – i det mere omkostningseffektive A5-format
Flyer på denne side for dovne læsere
Flyer af denne side til dovne læsere - i det billigere A5-format
Flyer af Aletheia
Flyer fra MWGFD og Doctors for Enlightenment


Hvis flertallet af mennesker bliver informeret om denne udvikling, vil dette mulige WHO-diktatur være forbi, før det er begyndt.


Tak for din aktive støtte!

@ Kontakt

NewsAftrykPrivatlivspolitik