News (2023-11-06)
 

Ak je veľa ľudí informovaných o nespravodlivosti, zodpovední ju už nemôžu tajne vymáhať!


Dostali ste leták Kto je WHO? Vedeli ste o obsahu? Alebo ste na tento web natrafili náhodou? Tu je desať kľúčových problémov, ktorým čelíme v súvislosti so Zmluvou WHO o pandémii a zmenenými a doplnenými Medzinárodnými zdravotnými predpismi (IHR). Pre každú tému sú ďalšie informácie so zdrojmi v časti Podrobnosti. Nájdete tu aj množstvo ďalších informácií a konkrétnych návrhov, ako sa proti nej brániť.

Prostredníctvom nášho krátkeho prieskumu chceme získať prvý dojem o tom, ako dobre je obyvateľstvo informované o tom, čo môže očakávať. Ak sa zúčastníte prieskumu, zistíte, nakoľko ste informovaný v porovnaní s ostatnými. Aby ste videli výsledky, je potrebné odpovedať na všetky otázky.


(1) PRIESKUM: VEDELI STE, ŽE...

1
... Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zasiahne priamo do vášho života v prípade ohrozenia zdravia a poruší tak náš právny štát
Áno
 
Nie

WHO pracuje so svojimi darcami na dohode o pandémii a novele Medzinárodných zdravotných predpisov (IHR). Plánuje súbor pravidiel pozostávajúci z dvoch pilierov: zmena existujúcich medzinárodných zdravotných predpisov a vytvorenie novej zmluvy o pandémii.

1. Prispôsobenie medzinárodných zdravotných predpisov:
Kompilácia navrhovaných zmien Medzinárodných zdravotných predpisov (2005) podľa jednotlivých článkov predložená v súlade s rozhodnutím WHA75(9) (2022)
Druhé zasadnutie pracovnej skupiny pre zmeny a doplnenia medzinárodných zdravotných predpisov (2005) A/WGIHR/2/5, predbežný bod programu 4, 6. februára 2023

2. Pandemická zmluva:
Nulový návrh od 02.01.2023
Návrh z mája 2023
Aktuálny návrh z 2. júna 2023

2
... šéf WHO vám môže v budúcnosti povedať, čo máte robiť, kde sa môžete ubytovať a ktoré farmaceutické produkty musíte platiť a užívať?
Áno
 
Nie

Len generálny riaditeľ WHO (článok 12 Z1 IHR) hovorí, keď nastane globálna zdravotná núdza, a to sa skončí len vtedy, keď si to generálny riaditeľ želá.

Vo svojej správe zo 6. februára 2023 sa pracovná skupina pre predĺženie platnosti MZP z roku 2005 vyjadrila k článku 12 veľmi jasne: „Článok kladie dôraz na konzultácie so zmluvným štátom, na území ktorého sa udalosť odohráva, a na povinnosť Generálny riaditeľ  vyžiadať si názory núdzového výboru a zároveň uviesť, že konečné rozhodnutie o určení PHEIC zostáva na generálnom riaditeľovi“.

V prípade PHEIC by mal generálny riaditeľ konzultovať so štátmi a Výborom pre mimoriadne situácie, ale konečné rozhodnutie o vyhlásení PHEIC je na jednej osobe: na generálnom riaditeľovi.

3
... nemôžete sa brániť, pretože neexistuje žiadny oficiálny orgán, ktorý by vás podporoval – ani u nás, ani vo WHO?
Áno
 
Nie

Podľa nových zmlúv sa proti rozhodnutiu generálneho riaditeľa nemôže nikto odvolať. Je ťažké dokázať niečo, čo nie je v zmluvách.

Základné práva sú v podstate práva ľudí brániť sa proti štátu. Môžeme sa ním brániť proti zásahom zo strany štátu. S Pandemickou dohodou a VÁMI naši volení zástupcovia prijímajú v našom mene záväzky, ktoré musíme dodržiavať. Proti útokom zo strany WHO, na ktoré poverila našich volených zástupcov, neexistujú žiadne práva na obranu.

4
... bude musieť naša vláda v budúcnosti spĺňať požiadavky WHO (uzamykanie, očkovanie atď.)?
Áno
 
Nie

Naša krajina musí dodržiavať nariadenia WHO podkopávaním štruktúr právneho štátu.
Články 13A a 42 MZP zbavujú členské štáty právomocí v prípade PHEIC.

Číslo 1 nového článku 13A znie: „Zmluvné štáty uznávajú WHO ako usmerňujúci a koordinačný orgán pre medzinárodnú reakciu v oblasti verejného zdravia počas ohrozenia verejného zdravia medzinárodného záujmu a zaväzujú sa dodržiavať odporúčania WHO vo svojej medzinárodnej reakcii v oblasti verejného zdravia“ – v nemčine podľa google- "Štáty, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, uznávajú WHO ako vedúcu a koordinačnú autoritu pre medzinárodnú reakciu verejného zdravia na zdravotné núdzové situácie medzinárodného významu a zaväzujú sa dodržiavať odporúčania WHO vo svojej medzinárodnej reakcii v oblasti verejného zdravia."

Takže tu máme na jednej strane plošné uznanie autority WHO v prípade PHEIC, ako aj plošnú povinnosť riadiť sa „odporúčaniami“. Premeniť odporúčania na príkazy je také jednoduché.

V článku 42 MZP sa uvádza, že všetky „odporúčania“ sa majú vykonať „okamžite“ – „sa iniciujú a dokončia bezodkladne“.

Články 15 a 16 MZP rozlišujú medzi „dočasnými odporúčaniami (PHEIC)“ a „trvalými odporúčaniami“.

5
... že naši politici nemajú aktívne slovo v tom, kto za vás bude určovať aké pravidlá?
Áno
 
Nie

Zatiaľ čo medzinárodné korporácie, lobisti, nadácie a Európska komisia rokujú o zmluvách spolu s WHO, národné vlády čakajú a potom implementujú to, čo rozhodli iní.

O reforme Medzinárodného zdravotného poriadku si možno okrem iného prečítať v krátkych správach nemeckého Bundestagu 29. júna 2023: „Rokovací mandát o zmenách MZP bol prenesený z členských štátov EÚ na Komisia EÚ pre efektívne spájanie európskych záujmov. Rokovania pracovných skupín budú na mieste sprevádzať zamestnanci Stálej misie Nemecka pri OSN.

V odpovedi (20/7438) federálnej vlády na malú otázku (20/7142) poslaneckého klubu AfD si potom môžete prečítať na strane 3:

Otázka: Predložila federálna vláda návrhy na zmenu MZP vo svojom vlastnom mene a/alebo v spojení s inými skupinami alebo inštitúciami alebo krajinami, a ak áno, ktoré a ktoré návrhy pochádzajú výlučne od federálnej vlády, a ak nie, prečo nie?

Odpoveď: Mandát na rokovania o zmenách a doplneniach Medzinárodných zdravotných predpisov bol prenesený na Komisiu Európskej únie (EÚ). Komisia EÚ vypracovala a predložila vlastné návrhy zmien spolu so všetkými členskými štátmi EÚ. Zmeny a doplnenia navrhnuté Európskou úniou sú verejne dostupné na internete (www.eeas.europ a.eu/delegations/un-geneva/who-pandemic-agreementihr-negotiations-related-documents_en?s=62 v časti „2. Zmeny a doplnenia Medzinárodné zdravotné predpisy“).

6
... KTO si môže vybrať, ktoré produkty bude používať na základe nových zmlúv? Konkurenčné produkty od iných výrobcov a národov sa nenakupujú.
Áno
 
Nie

V rámci zdravotnej núdze sa ruší voľná súťaž. WHO tak má priamy vplyv na ekonomiku.

Nový Art 13A má všetko. V odsekoch 2-5 by mala mať WHO voľnú ruku pre plány prideľovania zdravotníckych produktov. Na tento účel by WHO mala byť schopná diktovať členským štátom, ktoré zdravotnícke produkty sa musia vyrábať na ich území av akom rozsahu a ako sa tieto produkty majú distribuovať.

7
... ani my občania, ani naše vlády nemôžeme voliť generálneho riaditeľa WHO ani ovplyvňovať projekty a ciele?
Áno
 
Nie

Ciele WHO sú riadené účelovo viazanými príspevkami, ktoré tvoria 80 % rozpočtu WHO. Darcovia, často investori, tak určujú prácu WHO. "Nemecko je tretím najväčším dobrovoľným darcom WHO s 1 716 miliónmi dolárov vo vyhradených príspevkoch a 260 miliónmi dolárov v tematických príspevkoch."
TAGESSPIEGEL: Kto rozhoduje o tom, o čo sa WHO stará?

8
... tak isto nespochybniteľne schvália politici finálne nariadenia, keďže už nie sú zapojení do rokovaní v záujme občanov?
Áno
 
Nie

Naši politici budú hlasovať o MZP a Pandemickej zmluve na Svetovom zdravotníckom zhromaždení v máji 2024. MZP vstúpia do platnosti automaticky o rok neskôr, pokiaľ ich naša krajina nebude vetovať. Pandemická zmluva sa musí realizovať do 1,5 roka.

1. MZP: Dodatky k Medzinárodným zdravotným predpisom, WHA75.12 „Obdobie stanovené pri vykonávaní článku 22 Ústavy WHO na odmietnutie alebo výhradu k týmto predpisom je 18 mesiacov od dátumu oznámenia zo strany Generálny riaditeľ o prijatí tohto poriadku Zdravotným zhromaždením. Akékoľvek odmietnutie alebo výhrada doručená generálnemu riaditeľovi po uplynutí tejto lehoty nemá žiadny účinok."
75. Svetové zdravotnícke zhromaždenie WHA75.12, bod programu 16.2, 28. mája 2022

2. Pandemická zmluva: 18 mesiacov Podľa článku 19 Ústavy Svetovej zdravotníckej organizácie: „Každý členský štát sa zaväzuje do 18 mesiacov od prijatia akejkoľvek zmluvy alebo dohody zdravotníckym zhromaždením podniknúť kroky smerujúce k prijatiu zmluva alebo dohoda“.
Ústava Svetovej zdravotníckej organizácie

9
... v budúcnosti bude vaša sloboda cestovania závisieť od aktuálnych požiadaviek WHO, keďže tá môže určiť, či a kam môžu občania cestovať?
Áno
 
Nie

Európska komisia a WHO sa dohodli na globálnom zdravotnom certifikáte, ktorý bude rovnako ako certifikát COVID určovať možnosti cestovania. Digitálny certifikát EÚ COVID sa stáva globálnym digitálnym zdravotným certifikátom.
Globálny certifikát digitálneho zdravia – Rada prijíma odporúčania

10
... WHO predpisuje, čo sa môžete naučiť a diskutovať s ostatnými, pretože ústavne zakotvená sloboda tlače a sloboda prejavu majú byť prekonané?
Áno
 
Nie

WHO prirovnáva informácie k pandémiám („Infodémia“), ktoré treba kontrolovať.

Čl. 1 Z. 1 písm. b) WHO CA+ „‚infodemikou‘ se rozumí příliš mnoho informací, včetně nepravdivých nebo zavádějících informací, v digitálním a fyzickém prostředí v době propuknutí nemoci ...“.
WHO chce nielen zabrániť „falošným informáciám“, ale aj „príliš veľkému množstvu informácií“.

Článok 18 Z. 1 písm. b WHO CA+ „[V tomto ohľade každá strana:] vykonáva pravidelné komunitné oslovovanie, sociálne počúvanie a pravidelné analýzy a konzultácie s organizáciami občianskej spoločnosti a médiami s cieľom identifikovať prevalenciu a profily dezinformácií, čo prispeje k vytvoreniu komunikačných a komunikačných stratégií pre verejnosť s cieľom čeliť dezinformáciám, dezinformáciám a falošným správam, čím sa posilní dôvera verejnosti a podporí sa dodržiavanie opatrení v oblasti verejného zdravia a sociálnych opatrení;“
Aby sa medzi obyvateľstvom vytvorila dôvera v opatrenia v oblasti verejného zdravia a sociálne opatrenia, členské štáty by mali čeliť akejkoľvek forme „nepravdivých informácií“. WHO teda predpokladá, že bude bojovať proti protichodným názorom alebo ich nechá bojovať.

Okrem pandemickej zmluvy si plánované zmeny v MZP vyžadujú aj kontrolu informácií. V článkoch 44 a 53A plánovaných MZP sa stanovuje, že zmluvné štáty by sa mali navzájom podporovať pri vyvažovaní „nepravdivých a nespoľahlivých“ informácií. Oprávnenie interpretovať, čo je správne a čo nesprávne, by sa malo čítať v spojení s Pandemickou zmluvou. Proti informáciám, ktoré sú v rozpore s chápaním WHO, by sa malo bojovať aj zo strany MZP.

Článok 44 ods. 1 písm. h) „[Zmluvné štáty sa zaväzujú navzájom spolupracovať a pomáhať si ..]
v boji proti šíreniu nepravdivých a nespoľahlivých informácií o dianí v oblasti verejného zdravia, preventívnych a protiepidemických opatreniach a aktivitách v médiách, sociálnych sieťach a iných spôsoboch šírenia takýchto informácií“.

Článok 44 ods. 2 písm. e) „[WHO bude spolupracovať so zmluvnými štátmi a bezodkladne im pomáhať pri:]
boj proti šíreniu nepravdivých a nespoľahlivých informácií o dianí v oblasti verejného zdravia, preventívnych a protiepidemických opatreniach a aktivitách v médiách, sociálnych sieťach a iných spôsoboch šírenia takýchto informácií;“

Čl. 53A písm. c "[Zmluvné štáty zriadia Implementačný výbor pozostávajúci zo všetkých zmluvných štátov, ktoré sa každoročne stretávajú a ktorý bude zodpovedný za:]
Podporovať medzinárodnú spoluprácu a pomoc pri riešení obáv vznesených WHO a zmluvnými stranami v súvislosti s implementáciou a dodržiavaním záväzkov podľa týchto nariadení v súlade s článkom 44.

 

Po odoslaní dostanete výsledok prieskumu.

 

VÝSLEDKY

Počet účastníkov:

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
Áno Nie
 
  
  Vy Odpovede

 

Teraz ste aj vy informovaní o novej pandemickej zmluve a zmenených a doplnených Medzinárodných zdravotných predpisoch. Pomôžte zabezpečiť, aby to zodpovední už viac tajne nepresadzovali!(2) SEDM POSTUPŮ PRO VÁS

1.  Získajte komplexné informácie, aby ste sa v diskusiách dokázali udržať
2.  Vytlačte, skopírujte a ďalej distribuujte leták, ktorý vedie na túto stránku
3.  Informujte priateľov a známych
4.  Informujte politikov vo svojom volebnom obvode
5.  Podpíšte aktuálne petície za referendum
6.  Zamerajte sa na tému na podujatiach a demonštráciách
7.  Realizujte plagátové kampane vo svojom regióne


(3) DALŠÍ ČLÁNKY A PŘEDNÁŠKY

1.  Advokáti pre základné práva – Advokáti pre osvetu v Rakúsku:
Ako WHO zbavuje parlamenty a občanov pandemickou zmluvou a medzinárodnými zdravotnými predpismi
2.  Multipolárny: Čo je za zmluvou o pandémii?
3.  Norbert Häring: Nový návrh zmluvy WHO o pandémii pripravuje pôdu pre výskum biologických zbraní
4.  Norbert Häring: S Pandemickou zmluvou WHO do autoritárskeho transhumanizmu
5.  Norbert Häring: Uznávame, že autorizácia WHO sa týka obmedzení slobody
6.  Federálna demokratická únia: Pandemická zmluva WHO – Vlk v ovčom oblečení?
7.  Advokáti za základné práva – Advokáti za osvetu v Rakúsku: Vážený pán poslanec, čo sa to tam deje?
8.  PB live with Tobias Gall: WHO - korporátna diktatúra v mene zdravia?
9.  MWGFD: Čo chce WHO?
10.  Mag. Dr. iur. Silvia Behrendt: KOHO to zaujíma? Svetová diktatúra hrozí
11.  Tlačová konferencia v Kolíne: Nie pandemickej zmluve WHO
12.  Youtube rozhovor s prof. Geistlinerom: Pandemická zmluva WHO: Prichádza diktatúra zdravia?
13.  Pro Humanity: Súhrn všetkých známych iniciatív týkajúcich sa Pandemickej zmluvy WHO a IT
14.  Pre Rakúšanov: Referendum o MFG
15.  Budúcnosť CH: Odstráni WHO ľudské práva?


(4) LETÁK KE STAŽENÍ A DISTRIBUCI

Letáky na tejto stránke
Letáky na tejto stránke – v lacnejšom formáte A5
Leták na tejto stránke pre lenivých čitateľov
Letáky na tejto stránke pre tých, ktorí sú leniví čítať - v lacnejšom formáte A5
Leták Aletheia
Leták MWGFD a Doctors for Enlightenment


Ak bude väčšina ľudí informovaná o tomto vývoji, táto možná diktatúra WHO sa skončí skôr, ako začne.@ Kontakt

NewsOtiskOchrana údajů