News (2024-04-22)
 

Wanneer veel mensen op de hoogte zijn van een onrechtvaardigheid, kunnen de verantwoordelijken dit niet langer in het geheim afdwingen!


Heb je de Who is WHO flyer ontvangen? Was je bekend met de inhoud? Of ben je deze website toevallig tegengekomen? Hier vind je tien essentiële onderwerpen die te maken hebben met het WHO-pandemieverdrag en de gewijzigde International Health Regulations (IHR). Voor elk onderwerp vind je meer informatie met bronnen onder Details. Daarnaast vind je veel verdere informatie en concrete suggesties over wat je kunt doen om je ertegen te verdedigen.

Met onze korte enquête willen we een eerste indruk krijgen van hoe goed de bevolking geïnformeerd is over wat komen gaat. Als je meedoet aan de enquête, kom je te weten hoe goed je geïnformeerd bent in vergelijking met anderen. Om de resultaten te zien, moet je alle vragen beantwoorden.

(1) DE ENQUÊTE: WEET JE DAT ...

1
... de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in de toekomst direct in jouw leven ingrijpt in geval van een noodsituatie op gezondheidsgebied, waardoor onze rechtsorde wordt overruled.
Ja
 
Nee

De WHO werkt samen met haar donoren aan een pandemieverdrag en een wijziging van de Internationale Gezondheidsregeling (IHR). Zij plant een reeks regels die uit twee pijlers bestaat: De wijziging van de bestaande Internationale Gezondheidsregeling en het opstellen van een nieuw pandemieverdrag.

1. Aanpassing van de Internationale Gezondheidsregeling:
Article-by-Article Compilation of Proposed Amendments to the International Health Regulations (2005) submitted in accordance with decision WHA75(9) (2022)
Second meeting of the working group on amendments to the international health, regulations (2005) A/WGIHR/2/5, Provisional agenda item 4, 6 February 2023

2. Pandemieverdrag:
Nul ontwerp 01/02/2023
Ontwerp van mei 2023
Huidig ontwerp van 2.6.2023
Huidig ontwerp van 16.10.2023
Huidig ontwerp van 30.10.2023

2
... de WHO-baas je in de toekomst kan vertellen wat je moet doen, waar je mag verblijven en welke farmaceutische producten je moet betalen en innemen?
Ja
 
Nee

Wanneer een wereldwijde noodsituatie op het gebied van gezondheid zich voordoet, wordt uitsluitend bepaald door de directeur-generaal van de WHO (art. 12 Z1 IHR) en de noodsituatie eindigt pas wanneer de directeur-generaal dat wil.

De Werkgroep Uitbreiding IGR 2005 is heel duidelijk in haar rapport van 6 februari 2023 over artikel 12: "The Article places emphasis on consultation with the State Party in whose territory the event occurs, and the obligation of the Director-General to seek the views of an Emergency Committee, while also stating that the ultimate decision to make the determination of a PHEIC remains with the Director-General".

De directeur-generaal overlegt met de staten en het calamiteitencomité in het geval van een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang, maar de uiteindelijke beslissing over het uitroepen van een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang blijft bij één persoon: de directeur-generaal.

3
... je jezelf er niet tegen kunt verdedigen omdat er geen officiële instantie is om je te steunen - noch in ons land, noch bij de WHO?
Ja
 
Nee

Een beslissing van de directeur-generaal kan volgens de nieuwe contracten door niemand worden aangevochten. Het is moeilijk om iets te bewijzen dat niet in de contracten staat.

Grondrechten zijn in wezen verdedigingsrechten van mensen tegen de staat. We kunnen ze gebruiken om onszelf te verdedigen tegen inbreuken door de staat. Met het Pandemieverdrag en de IGR gaan onze gekozen vertegenwoordigers verplichtingen namens ons aan, die we moeten naleven. Er zijn geen verdedigingsrechten tegen inbreuken door de WHO, waartoe ze onze gekozen vertegenwoordigers gemachtigd hebben.

4
... onze regering in de toekomst moet voldoen aan de vereisten van de WHO (lockdown, vaccinaties, enz.)?
Ja
 
Nee

Ons land moet voldoen aan de regels van de WHO door de structuren van de rechtsstaat te ondermijnen. Artikels 13A en 42 van de IHR ontkrachten lidstaten in het geval van een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang.

Lid 1 van het nieuwe artikel 13A luidt: "States Parties recognize WHO as the guidance and coordinating authority of international public health response during public health Emergency of International Concern and undertake to follow WHO’s recommendations in their international public health response" in het nederlands is dat volgens Deepl-vertaler: "De staten die partij zijn erkennen de WHO als de leidende en coördinerende autoriteit van de internationale reactie op het gebied van de volksgezondheid tijdens noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang en verbinden zich ertoe de aanbevelingen van de WHO op te volgen in hun internationale reactie op het gebied van de volksgezondheid".

Dus hier hebben we aan de ene kant de blanco erkenning van de autoriteit van de WHO in het geval van een PHEIC, en de blanco verplichting om de "aanbevelingen" op te volgen. Zo simpel is het dat aanbevelingen bevelen worden.

Artikel 42 van de IGR bepaalt dat alle "aanbevelingen" "onverwijld" moeten worden uitgevoerd - "shall be initiated and completed without delay".

Artikelen 15 en 16 van de IGR maken een onderscheid tussen "tijdelijke aanbevelingen (PHEIC)" en "permanente aanbevelingen".

5
... dat onze politici geen actieve inspraak hebben in wie jou gaat vertellen wat je moet doen?
Ja
 
Nee

Terwijl internationale bedrijven, lobbyisten, stichtingen en de EU-Commissie samen met de WHO onderhandelen over de verdragen, wachten nationale regeringen met het implementeren van wat anderen hebben besloten.

Over de hervorming van de Internationale Gezondheidsregeling kan men onder andere lezen in de Brief News van de Duitse Bondsdag van 29.06.2023: (Vertaalt door Deepl:) "Het onderhandelingsmandaat voor de wijzigingen van het IIA was door de EU-lidstaten overgedragen aan de EU-Commissie met het oog op een efficiënte bundeling van de Europese belangen. De onderhandelingen van de werkgroepen zouden ter plaatse worden begeleid door personeel van de Permanente Missie van Duitsland bij de Verenigde Naties."

In het antwoord (20/7438) van de bondsregering op een kleine vraag (20/7142) van de AfD-parlementsfractie staat dan op pagina 3:

Vraag: Heeft de federale regering voorstellen tot wijziging van het IIA ingediend voor haar rekening en/of in samenwerking met andere groepen of instellingen of landen, en zo ja, welke, en welke voorstellen komen uitsluitend van de federale regering, en zo neen, waarom niet?

Antwoord: Het onderhandelingsmandaat voor de wijzigingen van de Internationale Gezondheidsregeling is overgedragen aan de Commissie van de Europese Unie (EU). De Commissie van de EU heeft samen met alle EU-lidstaten haar eigen wijzigingsvoorstellen uitgewerkt en ingediend. De wijzigingsvoorstellen van de Europese Unie zijn voor het publiek beschikbaar op internet (www.eeas.europ a.eu/delegations/un-geneva/who-pandemic-agreement-its-negotiations-related-d ocuments_en?s=62 onder "2. Amendments to the International Health Regulations").

6
... de WHO kan kiezen welke producten er gebruikt worden op basis van de nieuwe contracten? Concurrerende producten van andere fabrikanten en landen zullen niet worden gekocht.
Ja
 
Nee

In de context van een noodsituatie op gezondheidsgebied wordt de vrije concurrentie afgeschaft. De WHO heeft dus rechtstreeks invloed op de economie.

Het nieuwe artikel 13A heeft het allemaal. In lid 2-5 krijgt de WHO de vrije hand bij de toewijzingsplannen van gezondheidsproducten. Daartoe mag de WHO de lidstaten voorschrijven welke gezondheidsproducten op hun grondgebied moeten worden geproduceerd en in welke hoeveelheden, en hoe deze producten moeten worden verdeeld.

7
... wij burgers noch onze regeringen de directeur-generaal van de WHO kunnen kiezen of haar projecten en doelen kunnen beïnvloeden?
Ja
 
Nee

De doelen van de WHO worden bepaald door geoormerkte bijdragen, die 80% van het WHO-budget uitmaken. De donoren, vaak investeerders, bepalen dus het werk van de WHO. "In totaal heeft Nederland bijna US$ 94 miljoen geïnvesteerd ter ondersteuning van het werk van de WHO in 2020 - 2021, waarvan US$ 80 miljoen vrijwillige financiering, waaronder meer dan US$ 11 miljoen ter ondersteuning van de COVID-19 respons en US$ 8 miljoen aan het Calamiteitenfonds voor Noodgevallen (CFE).."
TAGESSPIEGEL: Wer entscheidet, worum die WHO sich kümmert?

8
... de politici de uiteindelijke regelgeving waarschijnlijk net zo kritiekloos zullen goedkeuren, omdat ze toch al niet in het belang van de burgers onderhandelen?
Ja
 
Nee

Onze politici zullen in mei 2024 in de Wereldgezondheidsvergadering stemmen over de IGR en het pandemieverdrag. De IGR treedt een jaar daarna automatisch in werking, tenzij ons land een veto uitspreekt. Het pandemieverdrag moet binnen 1,5 jaar worden geïmplementeerd.

1. IHR: Amendments to the International Health Regulations, WHA75.12 „The period provided in execution of Article 22 of the Constitution of WHO for rejection of, or reservation to, these Regulations shall be 18 months from the date of the notification by the Director-General of the adoption of these Regulations by the Health Assembly. Any rejection or reservation received by the Director-General after the expiry of that period shall have no effect.“
Seventy-fifth World Health Assembly WHA75.12, Agenda item 16.2, 28 May 2022.

2. Pandemieverdrag: 18 maanden volgens art. 19 Grondwet van de Wereldgezondheidsorganisatie: "Elke lidstaat verbindt zich ertoe stappen te ondernemen om een verdrag of overeenkomst goed te keuren binnen 18 maanden na de goedkeuring ervan door de Algemene Vergadering van de Volksgezondheid".
Statuten van de Wereldgezondheidsorganisatie

9
... Je vrijheid om in de toekomst te reizen hangt af van de huidige richtlijnen van de WHO, aangezien deze kunnen bepalen of en waar burgers mogen reizen?
Ja
 
Nee

De Europese Commissie en de WHO zijn het eens geworden over een wereldwijd gezondheidscertificaat dat net als het COVID-certificaat de reismogelijkheden zal bepalen. Het digitale COVID-certificaat van de EU wordt het wereldwijde digitale gezondheidscertificaat.
Een wereldwijd digitaal gezondheidscertificaat - De Raad keurt aanbevelingen goed

10
... de WHO dicteert wat je mag leren en bespreken met anderen, als de grondwettelijk verankerde persvrijheid en vrijheid van meningsuiting wordt opgeschort?
Ja
 
Nee

De WHO stelt informatie gelijk aan pandemieën ("infodemie"), die bestreden moeten worden.

Art. 1 Z. 1 lit. b WHO CA+ „‚infodemic‘ means too much information, including false or misleading information, in digital and physical environments during a disease outbreak ...“
De WHO wil niet alleen "valse informatie" maar ook "te veel informatie" voorkomen.

Art. 18 Z. 1 lit. b WHO CA+ „[In that regard, each Party shall:] conduct regular community outreach, social listening, and periodic analysis and consultations with civil society organizations and media outlets in order to identify the prevalence and profiles of misinformation, which will contribute to design communications and messaging strategies for the public to counteract misinformation, disinformation and false news, thereby strengthening public trust and promoting adherence to public health and social measures;“
Om bij de bevolking vertrouwen te wekken in volksgezondheids- en sociale maatregelen, moeten de lidstaten elke vorm van "valse informatie" tegengaan. De WHO neemt dus de vrijheid om tegenstrijdige meningen te bestrijden of te laten bestrijden.

Naast het pandemieverdrag vereisen ook de geplande wijzigingen van de IGR dat informatie wordt gecontroleerd. De artikelen 44 en 53A van de geplande IGR bepalen dat de verdragsstaten elkaar ondersteunen bij het tegengaan van "valse en onbetrouwbare" informatie. De bevoegdheid om te interpreteren wat als juist en wat als onjuist wordt beschouwd, moet in samenhang met het pandemieverdrag worden gelezen. Informatie die in strijd is met de inzichten van de WHO moet ook vanuit de IGR worden tegengegaan.

Art. 44 Abs. 1 lit. h "[States Parties shall undertake to collaborate with and assist each other .. ]
in countering the dissemination of false and unreliable information about public health events, preventive and anti-epidemic measures and activities in the media, social networks and other ways of disseminating such information"

Art. 44 Abs. 2 lit. e "[WHO shall collaborate with and promptly assist States Parties .. in:]
countering the dissemination of false and unreliable information about public health events, preventive and anti-epidemic measures and activities in the media, social networks and other ways of disseminating such information;"

Art. 53A lit. c "[The State Parties shall establish an Implementation Committee, comprising of all States Parties meeting annually, that shall be responsible for:]
Promote international cooperation and assistance to address concerns raised by WHO and States Parties regarding implementation of, and compliance with, obligations under these Regulations in accordance with Article 44.

 

U krijgt het resultaat von de enquête na het verzenden.

 

Resultaat

Aantal deelnemers:

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
Ja Nee
 
  
  Uw eigen antwoorden

 

Nu ben ook jij op de hoogte van het nieuwe pandemieverdrag en de gewijzigde Internationale Gezondheidsregeling. Help ervoor te zorgen dat de verantwoordelijken het niet langer in het geheim handhaven!(2) ZEVEN ACTIEPUNTEN VOOR JOU

1.  Zorg dat je volledig geïnformeerd bent, zodat je je mannetje kunt staan in discussies
2.  Druk de flyer die naar deze pagina leidt af, kopieer hem en verspreid hem verder.
3.  Breng vrienden en kennissen op de hoogte
4.  Informeer politici in je stemgebied
5.  Teken de huidige petities voor een volksinitiatief
6.  Focus op de kwestie tijdens evenementen en demonstraties
7.  Voer postercampagnes uit in je regio


(3) ANDERE ARTIKELEN EN PRESENTATIES (Duits)

1.  Advocaten voor Grondrechten - Advocaten voor Voorlichting in Oostenrijk:
Wie die WHO mit Pandemievertrag und Internationalen Gesundheitsvorschriften Parlamente und Bürger entmachtet
2.  Multipolar: Was steckt hinter dem Pandemievertrag?
3.  Norbert Häring: Der neue Entwurf des WHO-Pandemievertrags eröffnet der Biowaffenforschung freie Bahn
4.  Norbert Häring: Mit dem WHO-Pandemievertrag in den autoritären Transhumanismus
5.  Norbert Häring: Wir haben das Eingeständnis, dass es bei der WHO-Ermächtigung um Freiheitseinschränkungen geht
6.  Eidgenössisch-Demokratische Union: WHO-Pandemievertrag – Wolf im Schafspelz?
7.  Rechtsanwälte für Grundrechte – Anwälte für Aufklärung in Österreich: Lieber Nationalrat, was ist da los?
8.  PB live mit Tobias Gall: WHO – Konzern-Diktatur im Namen der Gesundheit?
9.  MWGFD: Was will die WHO?
10.  Mag. Dr.iur. Silvia Behrendt: WHO cares? Weltdiktatur droht
11.  Persconferentie in Keulen: Nein zum WHO-Pandemievertrag
12.  YouTube interview met Prof. Geistliner: WHO-Pandemievertrag: Kommt die Gesundheitsdiktatur?
13.  Pro Menscheit: Zusammenfassung aller bekannte Initiativen zum WHO-Pandemievertrag und IHR
14.  Voor Oostenrijkers: Volksbegehren der MFG
15.  Zukunft CH: Streicht die WHO die Menschenrechte?

(4) FLYER OM TE DOWNLOADEN EN TE VERSPREIDEN

Folder van deze pagina
Folder van deze pagina in het voordeligere A5-formaat
Folder van deze pagina voor luie lezers
Folder van deze pagina voor luie lezers - in goedkoper A5-formaat
Folder van de Aletheia
MWGFD en Dokters voor Bewustzijn folder


Als de meerderheid van de mensen op de hoogte is van deze ontwikkeling, zal deze mogelijke WHO-dictatuur voorbij zijn voordat ze begonnen is.


Bedankt voor je actieve steun!

@ Contact

NewsAfdrukPrivacyverklaring